Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında

DİENNİ MOBİLYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

DİENNİ MOBİLYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (‘ŞİRKET’ olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine azami özen göstermekteyiz. Bu kapsamda, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu olarak sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz. ŞİRKET işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Veri Sorumlusu:

DİENNİ MOBİLYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Mersis No                    : 0982040271100001

Vergi Dairesi ve No   : Mimarsinan Vergi Dairesi / 9820402711

İnternet Adresi           : https://www.dienni.com/

Telefon Numarası       : 05332379991

Kep Adresi                  : [email protected]

Adres                          : Organize Sanayi Bölgesi 9.Cad.No:24/A Melikgazi/Kayseri

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi:


Kanun uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

İşleme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, ŞİRKET tarafından;

Şirketimizin Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi
 • Planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi
 • Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi
 • Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi
 • Şirket faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi
 • Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Şirketler hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin takibi
 • İç denetim ve soruşturma, faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Risk yönetimi ve acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

Şirketimizin Ticari Faaliyetlerinin Sürdürülmesi

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • İş   faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi

 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Kurumsal iletişim
 • Üretim ve operasyon süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi
 • Ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Mal, hizmet, üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yürütülmesi
 • Ücret politikasının yürütülmesi
 • İnternet sitesi üzerinden verilen siparişlerin tedarik, temin ve teslim süreçlerinin yürütülmesi

Müşteri İlişkileri, Teklif ve Pazarlama Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi

 • Müşteri ilişkileri süreçlerinin yönetilmesi
 • Pazarlama çalışmalarının yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi
 • Pazar araştırması faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
 • Reklam ve benzeri süreçlerin yürütülmesi

Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikalarının Belirlenmesi ve Yönetimi

 • Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışan adayların işe başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuatlardan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlere yönelik süreçlerin yürütülmesi
 • Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • İşe alım sürecinin yönetimi
 • Performans değerlendirme ve puantaj gibi süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirket içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Şirketimizin Hukuki, Ticari ve Fiziksel Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Bilgi teknolojileri altyapısının kullanılması ve denetlenmesi
 • Denetim faaliyetlerin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Fiziksel mekan güvenliği temini
 • Hukuki süreçlerin takibi ve yürütülmesi
 • Şirket içi denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Kanunen yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Şirketimizce toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar ve kanunda belirtilen diğer amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ŞİRKET tarafından işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere veri işleme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından; beyan, başvuru formları, internet sitesinden doldurulan formlar, özlük dosyası oluşturmak üzere istenen belgeler, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları ile her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

ŞİRKET kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninde belirtilen amaçların ve ilgili mevzuatın gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak ŞİRKET veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlem ve Taahhütler

ŞİRKET;

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • Kişisel verilerin muhafazasını,

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. ŞİRKET elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile ilgili yasal mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla DİENNİ MOBİLYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne başvurarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca:

a. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı sitemizde (https:// https://www.dienni.com/) bulunan başvuru formunu talimatlara uygun olarak doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Organize Sanayi Bölgesi 9.Cad.No:24/A Melikgazi/Kayseri adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

 

Etiketler: aydınlatmametni
Eylül 14, 2020
Listeye dön
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR